Digong

Ernie Verdadero
OPINION


sa pag-omaw kundi mapungaw na sa laog nin anom na taon na si Presidente Digong Duterte nasa Malacaṅang totoo bakong disenteng magtaram pero maconsuelo asin tadom sa laman. Palibhasa aki nin Presidente asin nag-eskwela sa abroad si BBM malumanay...

Read latest Bicol Mail online.

Online newspapers at PressDisplay.